Thông Tin Lớp Học (Class Info)

Chương trình sinh hoạt chủ nhật.

8:00 – 8:50 amGiáo Lý
9:05 – 9:45 amViệt Ngữ
10:00 – 11:00 Thánh Lễ Chúa Nhật
 • A – LỚP PK4 & K : Cô Xuân Nguyễn & Em Emma Bùi
 • C – LỚP 1: Thầy Sử & Anh Nguyen Nguyễn
 • F – LỚP DỰ BỊ RƯỚC LỄ & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU:
  • Thầy Thuần & Em Joseph Đào
 • B – LỚP 4 & 5: Phương Anh Lê & Thiên Hương Nguyễn
 • E – LỚP 6 & 7: Anh Thiện Nguyễn & Nguyệt Lê
 • G – LỚP 8 & 9: Thầy Long & Anh Thảo Vũ
 • D – LỚP DỰ BỊ THÊM SỨC & THÊM SỨC:
  • Thầy Đức & Anh Tân Nguyễn
 1. Tòa nhà – Building
 2. Tòa nhà – Building
 3. Địa điểm đón con – Pick-up location

Ban Giáo Lý và Việt Ngữ